yaa kon ni chi wa
//kon ni chi wa
>a~~

//nee chou shi wa dou ?
fu tsu u ka na
>emmmm~

ha na bi tai kai ga
ra i shuu / a run da tte ne

//a yu / hi to ga / oo i no
//o re wa / ni ga te / nan da yo na

a~a~ so re ja da re ka
ho ka wo / a ta tte mi kka

//ya ppa / tan o shi sou da na
//ke kkou i ki ta i ka mo

no do ka wa i ta na
//ko re no me ba ?

ko re tte / i wa yu ru / kan se tsu ki ssu ?

// i shi ki shi ta ?

i shi ki shi ta

>no do wa / ka wa i ta / ma n ma

//ma tte ru / hi da ri te ni
//hon no su ko shi / fu re te mi ru
//tsu na gi tai /tsu na gi ta i
//da ke do / po ke e tto / ni ka ku re ta

hon to wa / ki zu i te ru
hon no su ko shi de to / do ku kyo ri
tsu na gi tai / tsu na gi ta i
hon ne / se na ka ni / ka ku su no

//na ni o ko tten no ?
//ki ni sa wa ru / ko to shi ma shi ta kke ?

hin to : nan ka kyo u wa / chi ga u
ki ga shi ma sen ka ?

//wa ka tta ! ki ni shi na i de
//ii yo fu to / tta ko to

na gu ru yo ? juu go se n chi
ki tta / ka mi ni / ki zu ke

//o na ka su i ta na

ko re / ta be te

//ko re e tte / i wa yu ru / te zu ku ri ku kki^ ?
//na tsu na no ni ?

na tsu na no ni
>no do ga / ka wa ki / ma su ne

hon to wa / ki zu i te ru
hon no / su ko shi de to / do ku kyo ri
tsu na gi tai / tsu na gi ta i
tsu ka mu / so de gu chi / hi i te mi ru

//ki re i da ne
ki re i da ne a~~

//ki re i da yo
ki re i da yo wu~

//too ku ka ra / mi te ta da ke no
//ha na bi ga i ma / me no ma e ni

to ki wo to me / ka e ri ta ku
na i yo ne / kyo u wa

su ki ka mo ne
//su ki ka mo ne

//ma tte ru / hi da ri te ni
//hon no su ko shi / fu re te mi ru
//tsu na gi tai / tsu na gi ta i
//ki mi wo / da ma e tte / u ba u yo

hon to wa / ki zu i te ru
hon no su ko shi de to / do ku kyo ri
tsu na gi tai / tsu na gi ta i
gyu tto / ni gi ri / ka e su yo

返回